Balivanich 6/51

Recordings from a luadh (waulking) at the Balivanich airport in Benbecula. It is uncertain which women sang in the choruses of which songs, so all those noted on the tape boxes have been included as performers. Credit has been given to the leaders where known.

Oganach gun tòir ‘na dheaghaidh (Young Man Whom No One Pursues) (album edit)

Freagair siod mas toil leat fhéin e (Answer This, If You Like Him Yourself) (album edit)

Oganach gun tòir ‘na dheaghaidh (Young Man Whom No One Pursues)

An cuala sibh ma'n mhaighdean cheutach (Have You Heard About The Beautiful Maiden)

Mhurchaidh bhig, a chinn a' chonais (Little Murdo In Mischief) (fragment)

Mhurchaidh bhig, a chinn a' chonais (Little Murdo In Mischief)

Alasdair òig ’ic ’ac neacail (Young Alasdair, Son Of MacNicol)

Gaol ise gaol i (She Is My Love, My Love Is She)

Sheòl am bàta fairis a-null (The Boat Has Sailed Across, Away) (fragment)

Sheòl am bàta fairis a-null (The Boat Has Sailed Across, Away) (I)

Sheòl am bàta fairis a-null (The Boat Has Sailed Across, Away) (II)

Tha mulad, Tha mulad

Rinn mi mocheirigh gu éirigh (I Got Up, I Rose Early)

Discussion in Gaelic about the cloth

Gur e mise tha fo ghruaim (How Unhappy I Am)

Nighean sin thall (Girl Over Yonder)

Talk/ambience

Gur de nis a nì mi (What Shall I Do Now)

Gur tu mo ni’n donn bhòidheach (You Are My Beautiful Brown-Haired Maiden)

Mo nighean donn á Còrnaig

Cha déid mi do dh’fhear gun bhàta (I’ll Not Go To A Man Without A Boat)

Talk/ambience

Unidentified waulking song

S a Mhic Dhughaill ‘ac Ruairi

Interview with Fanny MacIsaac about 'S a Mhic Dhughaill ‘ac Ruairi

’S cha do dh’iarr a mhàthair a dh’umhlachd

Domhall dubh nan gobhar

Ghealtheam bothan nam bothan

’S i ’nan suidh air lic faoileann

Am Bròn Binn

Cha dig Mór mo bhean dhachaidh

Gura muladach sgìth mi

’S an oidhche bha bhanais

Freagair siod mas toil leat fhéin e (Answer This, If You Like Him Yourself)

Hug oreann o (fragment)

Talk/ambience

36 Results