S moch la-coinni anna a' mhaduinn (Mo nighean dubh)

Audio file