Daliburgh II 6/51

Singing of mouth music and waulking songs at a céilidh that Alan describes in his journal as "a great kalay [sic, ceilidh] which ended at 3 a.m."

Braighe Loch Iall (The Braes Of Loch Eil)

Dili o idilum / Thoir a nall Ailean ugam

Hi ri hoireann o (album edit)

Thoir a nall Ailean ugam (Bring Over Alan)

Hi ri hoireann o (fragment)

Hi ri hoireann o

S tha chuile te dhe m' stocainnean

S muladach mi 's mi air m' aineoil (Mournful Am I)

Mhairi Laghach (Winsome Mary)

Interview with Neil MacLennan about Mhairi Laghach (Winsome Mary)

Tha m' inntinn trom fo luasgan (Leaving Lewis)

Ho ro nach robh mi air tir

Fear a' phige, fear a' phige

Alasdair Òig 'ic 'ic Neacail

Rinn Mi Mocheirigh gu Èirigh

Tha na fèidh am Bràigh Ùige (The Deer Are In The Braes Of Uig)

Bheir mi ho hu-o ho

Mo ni'n donn ho gu

Ho dho ra bho 's hi dho ra bho

An Cul Bachalach

Oidhche mhath leibh (Goodnight To You)

Talk/ambience

Tàladh Chrìosda (Christ Child's Lullaby) (part 2)

Tàladh Chrìosda (Christ Child's Lullaby) (part 1)

B 'fhearr liom fhin gum beireadh an te'ile

Geala bhodaich 's a' Bheinn-Duibh

26 Results