James "Junior" Thomas: Pepsi bottle fox chase #1 (1983)