James "Junior" Thomas: Pepsi bottle fox chase #2 (1983)