New York City 11/61

November 2, 1961 to November 6, 1961
New York City, New York, United States
27 Results