T3380

T3380
« See all
Appears in 12 items.
Title Contributor(s) Date Track
B 'fhearr liom fhin gum beireadh an te'ile Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 1
Geala bhodaich 's a' Bheinn-Duibh Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 2
Thoir a nall Ailean ugam (Bring Over Alan) Performer: MacLeod, John; Performer: MacInnes, John; Recordist: Lomax, Alan Jun 21, 1951 3
Hi ri hoireann o (fragment) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 4
Hi ri hoireann o Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 5
S tha chuile te dhe m' stocainnean Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 6
S muladach mi 's mi air m' aineoil (Mournful Am I) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 7
Mhairi Laghach (Winsome Mary) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 8
Interview with Neil MacLennan about Mhairi Laghach (Winsome Mary) Performer: MacLennan, Neil; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Jun 21, 1951 9
Tha m' inntinn trom fo luasgan (Leaving Lewis) Performer: MacAulay, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 21, 1951 10
Ho ro nach robh mi air tir Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 11
Fear a' phige, fear a' phige Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 12