T3403

« See all
Appears in 7 items.
Title Contributor(s) Date Track
Cumha do dh’ Uillean Siosal (Mo Rùn Geal Og) Performer: MacNeil, Flora; Recordist: Lomax, Alan Jul 13, 1951 1
Faca sibh Raghall na Ailean Performer: MacNeil, Flora; Recordist: Lomax, Alan Jul 13, 1951 2
Cadal cha dèan mi Performer: MacNeil, Flora; Recordist: Lomax, Alan Jul 13, 1951 3
Faigh a nuas dhuinn am botul Performer: Johnston, Calum; Recordist: Lomax, Alan Jul 13, 1951 4
Tha mulad air m’inntinn Performer: Johnston, Calum; Recordist: Lomax, Alan Jul 13, 1951 5
Latha dhomh ‘s mi ‘m beinn a’ cheathaich (I) Performer: MacNeil, Flora; Recordist: Lomax, Alan Jul 13, 1951 6
Latha dhomh ‘s mi ‘m beinn a’ cheathaich (II) Performer: Johnston, Calum; Recordist: Lomax, Alan Jul 13, 1951 7