Appears in 12 items.
Title Contributor(s) Date Track
B 'fhearr liom fhin gum beireadh an te'ile Performer: MacAulay, Mary; Performer: MacCormick, Father John; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacDonald, Mrs. Archie 1951-06-21 1
Geala bhodaich 's a' Bheinn-Duibh Performer: MacAulay, Mary; Performer: MacCormick, Father John; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacDonald, Mrs. Archie 1951-06-21 2
Thoir a nall Ailean ugam (Bring Over Alan) Performer: MacInnes, John; Performer: MacLeod, John 1951-06-21 3
Hi ri hoireann o (fragment) Performer: MacAulay, Mary; Performer: MacCormick, Father John; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacDonald, Mrs. Archie 1951-06-21 4
Hi ri hoireann o Performer: MacAulay, Mary; Performer: MacCormick, Father John; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacDonald, Mrs. Archie 1951-06-21 5
S tha chuile te dhe m' stocainnean Performer: MacAulay, Mary; Performer: MacCormick, Father John; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacDonald, Mrs. Archie 1951-06-21 6
S muladach mi 's mi air m' aineoil (Mournful Am I) Performer: MacAulay, Mary; Performer: MacCormick, Father John; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacDonald, Mrs. Archie 1951-06-21 7
Mhairi Laghach (Winsome Mary) Performer: MacAulay, Mary; Performer: MacCormick, Father John; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacDonald, Mrs. Archie 1951-06-21 8
Interview with Neil MacLennan about Mhairi Laghach (Winsome Mary) Performer: Lomax, Alan; Performer: MacLennan, Neil 1951-06-21 9
Tha m' inntinn trom fo luasgan (Leaving Lewis) Performer: MacAulay, Mary 1951-06-21 10
Ho ro nach robh mi air tir Performer: MacAulay, Mary; Performer: MacCormick, Father John; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacDonald, Mrs. Archie 1951-06-21 11
Fear a' phige, fear a' phige Performer: MacAulay, Mary; Performer: MacCormick, Father John; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacDonald, Mrs. Archie 1951-06-21 12