Appears in 84 items.
Title Contributor(s) Date Track
Unidentified waulking song Performer: MacLeod, Malcolm Angus; Performer: Samways, Josie; Performer: Kennedy, Norman 1966-07-21 to 1966-07-24 3
Gur Tu Mo Ni’n Donn Bhòidheach (You Are My Beautiful Brown-Haired Maiden) Performer: MacLeod, Malcolm Angus; Performer: Samways, Josie; Performer: Kennedy, Norman 1966-07-21 to 1966-07-24 4
Alasdair Mhic Cholla Ghasda Performer: Johnston, Calum 1951-07-13 6
Mhic Iarla Nam Bratach Bana Performer: Johnston, Calum; Performer: MacNeil, Flora 1951-07-13 13
Gur e mise he mandu Performer: MacKellaig, Catherine 1951-06-17 to 1951-06-19 17
B 'fhearr liom fhin gum beireadh an te'ile Performer: MacAulay, Mary; Performer: MacCormick, Father John; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacDonald, Mrs. Archie 1951-06-21 1
Hi ri hoireann o (fragment) Performer: MacAulay, Mary; Performer: MacCormick, Father John; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacDonald, Mrs. Archie 1951-06-21 4
Hi ri hoireann o Performer: MacAulay, Mary; Performer: MacCormick, Father John; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacDonald, Mrs. Archie 1951-06-21 5
S tha chuile te dhe m' stocainnean Performer: MacAulay, Mary; Performer: MacCormick, Father John; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacDonald, Mrs. Archie 1951-06-21 6
S muladach mi 's mi air m' aineoil (Mournful Am I) Performer: MacAulay, Mary; Performer: MacCormick, Father John; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacDonald, Mrs. Archie 1951-06-21 7
Ho ro nach robh mi air tir Performer: MacAulay, Mary; Performer: MacCormick, Father John; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacDonald, Mrs. Archie 1951-06-21 11
Alasdair Òig 'ic 'ic Neacail Performer: MacAulay, Mary; Performer: MacCormick, Father John; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacDonald, Mrs. Archie 1951-06-21 3
Rinn Mi Mocheirigh gu Èirigh Performer: MacAulay, Mary; Performer: MacCormick, Father John; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacDonald, Mrs. Archie 1951-06-21 4
Gur tu mo ni’n donn bhòidheach (You Are My Beautiful, Brown-Haired Maiden) Performer: Unidentified children; Performer: Garrynamonie Schoolchildren 1951-06-22 12
Ho mo leannan he mo leannan (I) Performer: Unidentified children; Performer: Garrynamonie Schoolchildren 1951-06-22 13
He bhan 's na hiu ri Performer: Unidentified children; Performer: Garrynamonie Schoolchildren 1951-06-22 14
Ho mo leannan he mo leannan (II) Performer: Unidentified children; Performer: Garrynamonie Schoolchildren 1951-06-22 15
Gur mise tha fo mhulad Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Performer: Unidentified group 1951-06-20 2
Coisich a Rùin Performer: Lomax, Alan; Performer: MacCuish, Mary; Performer: MacDonald, Duncan 1951-06-23 1
Nàill ì a bho ho hì Performer: MacCuish, Mary 1951-06-23 2
Chuala mi 'n dè Performer: MacCuish, Mary 1951-06-23 5
Gura Mise tha gu Tinn Performer: MacCuish, Mary 1951-06-23 7
Unidentified Gaelic song fragment Performer: MacLeod, Kitty; Performer: Unidentified woman 1951 8
Gur tu mo ni’n donn bhòidheach (You Are My Beautiful Brown-Haired Maiden) Performer: MacCormick, Mrs. Peter; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacIsaac, Fanny; Performer: MacLellan, Mrs. A.J. 1951-06-24 8
Oganach gun tòir ‘na dheaghaidh (Young Man Whom No One Pursues) Performer: MacCormick, Mrs. Peter; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacIsaac, Fanny; Performer: MacLellan, Mrs. A.J. 1951-06-24 10
An cuala sibh ma'n mhaighdean cheutach (Have You Heard About The Beautiful Maiden) Performer: MacCormick, Mrs. Peter; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacIsaac, Fanny; Performer: MacLellan, Mrs. A.J. 1951-06-24 11
Mhurchaidh bhig, a chinn a' chonais (Little Murdo In Mischief) (fragment) Performer: MacCormick, Mrs. Peter; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacIsaac, Fanny; Performer: MacLellan, Mrs. A.J. 1951-06-24 12
Mhurchaidh bhig, a chinn a' chonais (Little Murdo In Mischief) Performer: MacCormick, Mrs. Peter; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacIsaac, Fanny; Performer: MacLellan, Mrs. A.J. 1951-06-24 13
Alasdair òig ’ic ’ac neacail (Young Alasdair, Son Of MacNicol) Performer: MacCormick, Mrs. Peter; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacIsaac, Fanny; Performer: MacLellan, Mrs. A.J. 1951-06-24 14
Gaol ise gaol i (She Is My Love, My Love Is She) Performer: MacCormick, Mrs. Peter; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacIsaac, Fanny; Performer: MacLellan, Mrs. A.J. 1951-06-24 1
Sheòl am bàta fairis a-null (The Boat Has Sailed Across, Away) (fragment) Performer: MacCormick, Mrs. Peter; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacIsaac, Fanny; Performer: MacLellan, Mrs. A.J. 1951-06-24 2
Sheòl am bàta fairis a-null (The Boat Has Sailed Across, Away) (I) Performer: MacCormick, Mrs. Peter; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacIsaac, Fanny; Performer: MacLellan, Mrs. A.J. 1951-06-24 3
Sheòl am bàta fairis a-null (The Boat Has Sailed Across, Away) (II) Performer: MacCormick, Mrs. Peter; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacIsaac, Fanny; Performer: MacLellan, Mrs. A.J. 1951-06-24 4
Tha mulad, Tha mulad Performer: MacCormick, Mrs. Peter; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacIsaac, Fanny; Performer: MacLellan, Mrs. A.J. 1951-06-24 5
Rinn mi mocheirigh gu éirigh (I Got Up, I Rose Early) Performer: MacCormick, Mrs. Peter; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacIsaac, Fanny; Performer: MacLellan, Mrs. A.J. 1951-06-24 6
Gur e mise tha fo ghruaim (How Unhappy I Am) Performer: MacCormick, Mrs. Peter; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacIsaac, Fanny; Performer: MacLellan, Mrs. A.J. 1951-06-24 8
Nighean sin thall (Girl Over Yonder) Performer: MacCormick, Mrs. Peter; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacIsaac, Fanny; Performer: MacLellan, Mrs. A.J. 1951-06-24 9
Gur de nis a nì mi (What Shall I Do Now) Performer: MacCormick, Mrs. Peter; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacIsaac, Fanny; Performer: MacLellan, Mrs. A.J. 1951-06-24 11
Hug oreann o (fragment) Performer: MacIsaac, Fanny 1951-06-24 12
Mo nighean donn á Còrnaig Performer: MacCormick, Mrs. Peter; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacIsaac, Fanny; Performer: MacLellan, Mrs. A.J. 1951-06-24 13
Cha déid mi do dh’fhear gun bhàta (I’ll Not Go To A Man Without A Boat) Performer: MacCormick, Mrs. Peter; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacIsaac, Fanny; Performer: MacLellan, Mrs. A.J. 1951-06-24 14
Unidentified waulking song Performer: MacCormick, Mrs. Peter; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacIsaac, Fanny; Performer: MacLellan, Mrs. A.J. 1951-06-24 16
Freagair siod mas toil leat fhéin e (Answer This, If You Like Him Yourself) Performer: MacCormick, Mrs. Peter; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacIsaac, Fanny; Performer: MacLellan, Mrs. A.J. 1951-06-24 17
’S i ’nan suidh air lic faoileann Performer: Morrison, Penny 1951-06-24 6
Cha dig Mór mo bhean dhachaidh Performer: MacLellan, Mrs. A.J. 1951-06-24 8
Gura muladach sgìth mi Performer: MacCormick, Mrs. Peter 1951-06-24 9
’S an oidhche bha bhanais Performer: MacCormick, Mrs. Peter 1951-06-24 10
Muladach, muladach tha mi Performer: MacLellan, Mrs. A.J.; Performer: MacPhee, Mary; Performer: MacRae, Catherine; Performer: MacRae, Flora 1951-06-25 to 1952-06-30 2
M’eudail mhòr-s’ do chùl clannach (fragment) Performer: MacLellan, Mrs. A.J.; Performer: MacPhee, Mary; Performer: MacRae, Catherine; Performer: MacRae, Flora 1951-06-25 to 1952-06-30 4
Chunna mise mo leannan Performer: MacLellan, Mrs. A.J.; Performer: MacPhee, Mary; Performer: MacRae, Catherine; Performer: MacRae, Flora 1951-06-25 to 1952-06-30 5
Gura mis' tha fo mhulad / Unidentified waulking song Performer: MacLellan, Mrs. A.J.; Performer: MacPhee, Mary; Performer: MacRae, Catherine; Performer: MacRae, Flora 1951-06-25 to 1952-06-30 6
Tholl e mo chridh gach taobh Performer: MacLellan, Mrs. A.J.; Performer: MacPhee, Mary; Performer: MacRae, Catherine; Performer: MacRae, Flora 1951-06-25 to 1952-06-30 8
’S a ghaoil saoil a faigh mi thu Performer: MacLellan, Mrs. A.J.; Performer: MacPhee, Mary; Performer: MacRae, Catherine; Performer: MacRae, Flora 1951-06-25 to 1952-06-30 10
’S tu mo ni’n donn bhòidheach (fragment) Performer: MacLellan, Mrs. A.J.; Performer: MacPhee, Mary; Performer: MacRae, Catherine; Performer: MacRae, Flora 1951-06-25 to 1952-06-30 11
’S tu mo ni’n donn bhòidheach Performer: MacLellan, Mrs. A.J.; Performer: MacPhee, Mary; Performer: MacRae, Catherine; Performer: MacRae, Flora 1951-06-25 to 1952-06-30 12
Unidentified waulking song (I) Performer: Gillies, Mary; Performer: Johnston, Annie; Performer: Johnston, Mary; Performer: MacLeod, Rachel 1951-08-01 4
Unidentified waulking song (fragment) (I) Performer: Gillies, Mary; Performer: Johnston, Annie; Performer: Johnston, Mary; Performer: MacLeod, Rachel 1951-08-01 5
Unidentified waulking song (II) Performer: Gillies, Mary; Performer: Johnston, Annie; Performer: Johnston, Mary; Performer: MacLeod, Rachel 1951-08-01 6
Unidentified waulking song (III) (version 1) Performer: Gillies, Mary; Performer: Johnston, Annie; Performer: Johnston, Mary; Performer: MacLeod, Rachel 1951-08-01 8
Unidentified waulking song (III) (version 2) Performer: Gillies, Mary; Performer: Johnston, Annie; Performer: Johnston, Mary; Performer: MacLeod, Rachel 1951-08-01 9
Unidentified waulking song (III) (version 3) Performer: Gillies, Mary; Performer: Johnston, Annie; Performer: Johnston, Mary; Performer: MacLeod, Rachel 1951-08-01 1
Gu dè ni mi (What Shall I Do?) Performer: Gillies, Mary; Performer: Johnston, Annie; Performer: Johnston, Mary; Performer: MacLeod, Rachel 1951-08-01 7
Cha tèid mise, cha tèid mi Performer: Gillies, Mary; Performer: Johnston, Annie; Performer: Johnston, Mary; Performer: MacLeod, Rachel 1951-08-01 8
Unidentified waulking song (IV) Performer: Gillies, Mary 1951-08-01 11
Unidentified waulking song (V) Performer: Johnston, Annie; Performer: MacLeod, Rachel 1951-08-01 1
’S mi ri dìreadh ‘sò ‘n dùlaich Performer: Gillies, Mary; Performer: Johnston, Annie; Performer: Johnston, Mary; Performer: MacLeod, Rachel 1951-08-01 3
Gur tu mo ni’n donn bhòidheach (You Are My Beautiful Brown-Haired Maiden) (I) Performer: Gillies, Mary; Performer: Johnston, Annie; Performer: Johnston, Mary; Performer: MacLeod, Rachel 1951-08-01 4
Gur tu mo ni’n donn bhòidheach (You Are My Beautiful Brown-Haired Maiden) (II) Performer: Gillies, Mary; Performer: Johnston, Annie; Performer: Johnston, Mary; Performer: MacLeod, Rachel 1951-08-01 1
O có bheir mi liom (O Who Will I Take With Me) Performer: Gillies, Mary; Performer: Johnston, Annie; Performer: Johnston, Mary; Performer: MacLeod, Rachel 1951-08-01 2
Unidentified waulking song (fragment) Performer: Morrison, Mary 1951-06-27 to 1951-06-30 16
Unidentified waulking song Performer: Morrison, Mary; Performer: Unidentified woman 1951-06-27 to 1951-06-30 17
Co Siod Thall Air Sraid Na H-eala? (Who Is That Yonder On The Swan's Road?) Performer: MacNeil, Flora 1951-08-31 5
Alasdair mhic Colla gasda (Heroic Alasdair MacColla) Performer: Johnston, Calum 1951-08-31 8
Unidentified waulking song / Gur tu mo ni’n donn bhòidheach (You Are My Beautiful, Brown-Haired Maiden) / Conversation in Gaelic Performer: Unidentified man; Performer: Unidentified woman 1951 1
I Climbed The Shoulder Of The Hill Performer: MacKinnon, Robert 1951 3
Margaret Performer: MacNeil, Flora; Performer: Unidentified women 1951 1
Braes Of Lochiel Performer: MacNeil, Mary 1951-08-01 2
Unidentified waulking song (I) Performer: MacNeil, Flora; Performer: Unidentified women 1951 6
Unidentified Gaelic song (III) Performer: Unidentified women 1951 10
Hi ri hoireann o (album edit) Performer: MacAulay, Mary; Performer: MacCormick, Father John; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacDonald, Mrs. Archie 1951-06-21 1
Héman dubh hi rì oro Performer: Unidentified women 1951 10
Hó Na Filibhig Chunnacas Bàta Performer: Unidentified women 1951 11
Oganach gun tòir ‘na dheaghaidh (Young Man Whom No One Pursues) (album edit) Performer: MacCormick, Mrs. Peter; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacIsaac, Fanny; Performer: MacLellan, Mrs. A.J. 1951-06-24 12
Freagair siod mas toil leat fhéin e (Answer This, If You Like Him Yourself) (album edit) Performer: MacCormick, Mrs. Peter; Performer: MacDonald, Archie; Performer: MacIsaac, Fanny; Performer: MacLellan, Mrs. A.J. 1951-06-24 13