Medegmaasha - Kolkhozdoo Lo, Sovkhozdoo Lo (In Kholkhoz And Sovkhoz)

Audio file