Rena MacLean

Appears in 18 items.
Title Contributor(s) Date Track
B 'fhearr liom fhin gum beireadh an te'ile Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 1
Geala bhodaich 's a' Bheinn-Duibh Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 2
Hi ri hoireann o (fragment) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 4
Hi ri hoireann o Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 5
S tha chuile te dhe m' stocainnean Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 6
S muladach mi 's mi air m' aineoil (Mournful Am I) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 7
Mhairi Laghach (Winsome Mary) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 8
Ho ro nach robh mi air tir Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 11
Fear a' phige, fear a' phige Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 12
Tàladh Chrìosda (Christ Child's Lullaby) (part 1) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 1
Tàladh Chrìosda (Christ Child's Lullaby) (part 2) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 2
Alasdair Òig 'ic 'ic Neacail Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 3
Rinn Mi Mocheirigh gu Èirigh Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 4
Ho dho ra bho 's hi dho ra bho Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 8
An Cul Bachalach Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 9
Oidhche mhath leibh (Goodnight To You) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 10
Hi ri hoireann o (album edit) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 1
Braighe Loch Iall (The Braes Of Loch Eil) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 2