Kate Nicholson

LC Name Source: LC Name Authority File
Appears in 51 items.
Title Contributor(s) Date Track
B 'fhearr liom fhin gum beireadh an te'ile Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 1
Geala bhodaich 's a' Bheinn-Duibh Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 2
Hi ri hoireann o (fragment) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 4
Hi ri hoireann o Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 5
S tha chuile te dhe m' stocainnean Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 6
S muladach mi 's mi air m' aineoil (Mournful Am I) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 7
Mhairi Laghach (Winsome Mary) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 8
Ho ro nach robh mi air tir Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 11
Fear a' phige, fear a' phige Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 12
Tàladh Chrìosda (Christ Child's Lullaby) (part 1) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 1
Tàladh Chrìosda (Christ Child's Lullaby) (part 2) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 2
Alasdair Òig 'ic 'ic Neacail Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 3
Rinn Mi Mocheirigh gu Èirigh Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 4
Ho dho ra bho 's hi dho ra bho Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 8
An Cul Bachalach Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 9
Oidhche mhath leibh (Goodnight To You) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 10
Interview with Kate Nicholson about milking songs (edit) Performer: Nicholson, Kate; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 1
A' bhanarach chaoin (The Tender-Hearted Dairymaid) Performer: Nicholson, Kate; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 2
Till an crodh, laochain (Turn The Cows, Laddie) (I) / A hù a hò dheoghail na laoigh Performer: Nicholson, Kate; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 3
Interview with Kate Nicholson about milking songs Performer: Nicholson, Kate; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 4
Crodh Chailein (Colin's Cattle) Performer: Nicholson, Kate; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 5
Till an crodh, laochain (Turn The Cows, Laddie) (II) Performer: Nicholson, Kate; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 6
Milking Performer: Nicholson, Kate; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 7
Gur tu mo ni’n donn bhòidheach (You Are My Beautiful Brown-Haired Maiden) Performer: Nicholson, Kate; Performer: Mrs. MacJeffries; Performer: Morrison, Penny Jun 24, 1951 8
Talk/ambience Performer: Nicholson, Kate; Performer: Mrs. MacJeffries; Performer: Morrison, Penny Jun 24, 1951 9
Oganach gun tòir ‘na dheaghaidh (Young Man Whom No One Pursues) Performer: Nicholson, Kate; Performer: Mrs. MacJeffries; Performer: Morrison, Penny Jun 24, 1951 10
An cuala sibh ma'n mhaighdean cheutach (Have You Heard About The Beautiful Maiden) Performer: Nicholson, Kate; Performer: Mrs. MacJeffries; Performer: Morrison, Penny Jun 24, 1951 11
Mhurchaidh bhig, a chinn a' chonais (Little Murdo In Mischief) (fragment) Performer: Nicholson, Kate; Performer: Mrs. MacJeffries; Performer: Morrison, Penny Jun 24, 1951 12
Mhurchaidh bhig, a chinn a' chonais (Little Murdo In Mischief) Performer: Nicholson, Kate; Performer: Mrs. MacJeffries; Performer: Morrison, Penny Jun 24, 1951 13
Alasdair òig ’ic ’ac neacail (Young Alasdair, Son Of MacNicol) Performer: Nicholson, Kate; Performer: Mrs. MacJeffries; Performer: Morrison, Penny Jun 24, 1951 14
Gaol ise gaol i (She Is My Love, My Love Is She) Performer: Nicholson, Kate; Performer: Mrs. MacJeffries; Performer: Morrison, Penny Jun 24, 1951 1
Sheòl am bàta fairis a-null (The Boat Has Sailed Across, Away) (fragment) Performer: Nicholson, Kate; Performer: Mrs. MacJeffries; Performer: Morrison, Penny Jun 24, 1951 2
Sheòl am bàta fairis a-null (The Boat Has Sailed Across, Away) (I) Performer: Nicholson, Kate; Performer: Mrs. MacJeffries; Performer: Morrison, Penny Jun 24, 1951 3
Sheòl am bàta fairis a-null (The Boat Has Sailed Across, Away) (II) Performer: Nicholson, Kate; Performer: Mrs. MacJeffries; Performer: Morrison, Penny Jun 24, 1951 4
Tha mulad, Tha mulad Performer: Nicholson, Kate; Performer: Mrs. MacJeffries; Performer: Morrison, Penny Jun 24, 1951 5
Rinn mi mocheirigh gu éirigh (I Got Up, I Rose Early) Performer: Nicholson, Kate; Performer: Mrs. MacJeffries; Performer: Morrison, Penny Jun 24, 1951 6
Discussion in Gaelic about the cloth Performer: Nicholson, Kate; Performer: Mrs. MacJeffries; Performer: Morrison, Penny Jun 24, 1951 7
Gur e mise tha fo ghruaim (How Unhappy I Am) Performer: Nicholson, Kate; Performer: Mrs. MacJeffries; Performer: Morrison, Penny Jun 24, 1951 8
Nighean sin thall (Girl Over Yonder) Performer: Nicholson, Kate; Performer: Mrs. MacJeffries; Performer: Morrison, Penny Jun 24, 1951 9
Talk/ambience Performer: Nicholson, Kate; Performer: Mrs. MacJeffries; Performer: Morrison, Penny Jun 24, 1951 10
Gur de nis a nì mi (What Shall I Do Now) Performer: Nicholson, Kate; Performer: Mrs. MacJeffries; Performer: Morrison, Penny Jun 24, 1951 11
Mo nighean donn á Còrnaig Performer: Nicholson, Kate; Performer: Mrs. MacJeffries; Performer: Morrison, Penny Jun 24, 1951 13
Cha déid mi do dh’fhear gun bhàta (I’ll Not Go To A Man Without A Boat) Performer: Nicholson, Kate; Performer: Mrs. MacJeffries; Performer: Morrison, Penny Jun 24, 1951 14
Talk/ambience Performer: Nicholson, Kate; Performer: Mrs. MacJeffries; Performer: Morrison, Penny Jun 24, 1951 15
Unidentified waulking song Performer: Nicholson, Kate; Performer: Mrs. MacJeffries; Performer: Morrison, Penny Jun 24, 1951 16
Freagair siod mas toil leat fhéin e (Answer This, If You Like Him Yourself) Performer: Nicholson, Kate; Performer: Mrs. MacJeffries; Performer: Morrison, Penny Jun 24, 1951 17
Hi ri hoireann o (album edit) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 1
Braighe Loch Iall (The Braes Of Loch Eil) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 2
Till an crodh, laochain (Turn The Cows, Laddie) (III) Performer: Nicholson, Kate; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 5
Oganach gun tòir ‘na dheaghaidh (Young Man Whom No One Pursues) (album edit) Performer: Nicholson, Kate; Performer: Mrs. MacJeffries; Performer: Morrison, Penny Jun 24, 1951 12