Appears in 170 items.
Title Contributor(s) Date Track
Snishival 6/51 Jun , 1951
Iochdar 6/51 Jun , 1951
Garrygall 6/51 Jun , 1951
Garrygall 8/51 Aug , 1951
Daliburgh I 6/51 Jun , 1951
Daliburgh II 6/51 Jun , 1951
Garrynamonie I 6/51 Jun , 1951
Near Loch Bee 6/51 Jun , 1951
Daliburgh III 6/51 Jun , 1951
Garrynamonie II 6/51 Jun , 1951
Earsary 6/51 Jun , 1951
Crò Chinn Tàile Performer: Unidentified group; Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Recordist: Lomax, Alan Jun 20, 1951 1
Ho ho bhó Leadaidh Bheag Performer: Unidentified group; Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Recordist: Lomax, Alan Jun 20, 1951 2
O Mo Nighean Donn nan Gobhar Performer: Unidentified group; Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Recordist: Lomax, Alan Jun 20, 1951 3
Mi 'm Shuidhe air Tulaich Bhòidhich Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Recordist: Lomax, Alan Jun 20, 1951 4
Interview with Donald Joseph MacKinnon about Mi 'm Shuidhe air Tulaich Bhòidhich Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Jun 20, 1951 5
S moch la-coinni anna a' mhaduinn (Mo nighean dubh) Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Recordist: Lomax, Alan Jun 20, 1951 6
A mhic 'ic Eachainn 'ic Sheumais Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Recordist: Lomax, Alan Jun 20, 1951 7
Theid Mi Dhachaidh Performer: Unidentified group; Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Recordist: Lomax, Alan Jun 20, 1951 8
B 'fhearr liom fhin gum beireadh an te'ile Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John; Performer: MacLennan, Neil Jun 21, 1951 1
Geala bhodaich 's a' Bheinn-Duibh Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John; Performer: MacLennan, Neil Jun 21, 1951 2
Thoir a nall Ailean ugam (Bring Over Alan) Performer: MacLeod, John; Performer: MacInnes, John; Recordist: Lomax, Alan Jun 21, 1951 3
Hi ri hoireann o (fragment) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John; Performer: MacLennan, Neil Jun 21, 1951 4
Hi ri hoireann o Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John; Performer: MacLennan, Neil Jun 21, 1951 5
S tha chuile te dhe m' stocainnean Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John; Performer: MacLennan, Neil Jun 21, 1951 6
S muladach mi 's mi air m' aineoil (Mournful Am I) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John; Performer: MacLennan, Neil Jun 21, 1951 7
Mhairi Laghach (Winsome Mary) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John; Performer: MacLennan, Neil Jun 21, 1951 8
Interview with Neil MacLennan about Mhairi Laghach (Winsome Mary) Performer: MacLennan, Neil; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Jun 21, 1951 9
Tha m' inntinn trom fo luasgan (Leaving Lewis) Performer: MacAulay, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 21, 1951 10
Ho ro nach robh mi air tir Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John; Performer: MacLennan, Neil Jun 21, 1951 11
Fear a' phige, fear a' phige Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John; Performer: MacLennan, Neil Jun 21, 1951 12
Taladh Chriosta (Christ Child's Lullaby) (part 1) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John; Performer: MacLennan, Neil Jun 21, 1951 1
Taladh Chriosta (Christ Child's Lullaby) (part 2) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John; Performer: MacLennan, Neil Jun 21, 1951 2
Alasdair Òig 'ic 'ic Neacail Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John; Performer: MacLennan, Neil Jun 21, 1951 3
Rinn Mi Mocheirigh gu Èirigh Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John; Performer: MacLennan, Neil Jun 21, 1951 4
Tha na fèidh am Bràigh Ùige (The Deer Are In The Braes Of Uig) Performer: MacLennan, Neil; Recordist: Lomax, Alan Jun 21, 1951 5
Bheir mi ho hu-o ho Performer: MacMillan, Father John; Recordist: Lomax, Alan Jun 21, 1951 6
Mo ni'n donn ho gu Performer: MacMillan, Father John; Recordist: Lomax, Alan Jun 21, 1951 7
Ho dho ra bho 's hi dho ra bho Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John; Performer: MacLennan, Neil Jun 21, 1951 8
An Cul Bachalach Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John; Performer: MacLennan, Neil Jun 21, 1951 9
Oidhche mhath leibh (Goodnight To You) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John; Performer: MacLennan, Neil Jun 21, 1951 10
Talk/ambience Performer: Unidentified woman; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Jun 21, 1951 11
Gur tu mo ni’n donn bhòidheach (You Are My Beautiful, Brown-Haired Maiden) Performer: Garrynamonie Schoolchildren…; Performer: Unidentified children; Recordist: Lomax, Alan Jun 22, 1951 12
Ho mo leannan he mo leannan (I) Performer: Garrynamonie Schoolchildren…; Performer: Unidentified children; Recordist: Lomax, Alan Jun 22, 1951 13
He bhan 's na hiu ri Performer: Garrynamonie Schoolchildren…; Performer: Unidentified children; Recordist: Lomax, Alan Jun 22, 1951 14
Ho mo leannan he mo leannan (II) Performer: Garrynamonie Schoolchildren…; Performer: Unidentified children; Recordist: Lomax, Alan Jun 22, 1951 15
London Bridge Performer: Garrynamonie Schoolchildren…; Performer: Unidentified children; Recordist: Lomax, Alan Jun 22, 1951 16
The Big Ship Sails Through The Illy-Alley-O Performer: Garrynamonie Schoolchildren…; Performer: Unidentified children; Recordist: Lomax, Alan Jun 22, 1951 17
May Lies A-Weepin Performer: Garrynamonie Schoolchildren…; Performer: Unidentified children; Recordist: Lomax, Alan Jun 22, 1951 18
In And Out The Window Performer: Garrynamonie Schoolchildren…; Performer: Unidentified children; Recordist: Lomax, Alan Jun 22, 1951 19
A Mhic Iarla Nam Bratach Bàna Performer: Unidentified group; Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Recordist: Lomax, Alan Jun 20, 1951 1
Gur mise tha fo mhulad Performer: Unidentified group; Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Recordist: Lomax, Alan Jun 20, 1951 2
Duan no Ceardaich Performer: MacMillan, Angus; Recordist: Lomax, Alan Jun 25, 1951 3
An t-amadan 's an Dròbhair Performer: MacMillan, Angus; Recordist: Lomax, Alan Jun 25, 1951 4
The story of Captain Frederick Performer: MacMillan, Angus; Recordist: Lomax, Alan Jun 25, 1951 5
Coisich a Rùin Performer: MacDonald, Duncan; Performer: MacCuish, Mary; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1951 1
Nàill ì a bho ho hì Performer: MacCuish, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1951 2
Troich Uram Performer: MacCuish, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1951 3
Unidentified song fragment Performer: MacCuish, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1951 4
Chuala mi 'n dè Performer: MacCuish, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1951 5
Introduction of Mary MacCuish by Duncan MacDonald Performer: MacDonald, Duncan; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1951 6
Gura Mise tha gu Tinn Performer: MacCuish, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1951 7
The Triumph Of Bran Performer: MacDonald, Duncan; Recordist: Lomax, Alan Jun 25, 1951 8
Commentary on The Triumph Of Bran Performer: MacDonald, Duncan; Recordist: Lomax, Alan Jun 25, 1951 9
Story of Prince Charlie in the Hebrides (part 1) Performer: MacDonald, Duncan; Recordist: Lomax, Alan Jun 25, 1951 10
Story of Prince Charlie in the Hebrides (part 2) Performer: MacDonald, Duncan; Recordist: Lomax, Alan Jun 25, 1951 1
Commentary by Duncan MacDonald on his education, work, and joining the militia Performer: MacDonald, Duncan; Recordist: Lomax, Alan Jun 25, 1951 2
Commentary by Duncan MacDonald on his experience in the militia Performer: MacDonald, Duncan; Recordist: Lomax, Alan Jun 25, 1951 3
Interview with Ronald McPhee about his service in the Glasgow police, his affinity for South Uist, and his happiness Performer: MacPhee, Ronald; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Jun 25, 1951 4
Interview with Donald John MacDonald about his imprisonment in a German prison camp, his poetry, and South Uist's natural beauty Performer: MacDonald, Donald John; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Jun 25, 1951 5
Interview with Kate Nicholson about milking songs (edit) Performer: Nicholson, Kate; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 1
A' bhanarach chaoin (The Tender-Hearted Dairymaid) Performer: Nicholson, Kate; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 2
Till an crodh, laochain (Turn The Cows, Laddie) (I) / A hù a hò dheoghail na laoigh Performer: Nicholson, Kate; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 3
Interview with Kate Nicholson about milking songs Performer: Nicholson, Kate; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 4
Crodh Chailein (Colin's Cattle) Performer: Nicholson, Kate; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 5
Till an crodh, laochain (Turn The Cows, Laddie) (II) Performer: Nicholson, Kate; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 6
Milking Performer: Nicholson, Kate; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 7
Talk/ambience Performer: Mrs. Steele; Performer: Mrs. MacDonald; Performer: MacRae, Flora; Performer: MacRae, Catherine Jun 25, 1951 1
Muladach, muladach tha mi Performer: Mrs. Steele; Performer: Mrs. MacDonald; Performer: MacRae, Flora; Performer: MacRae, Catherine Jun 25, 1951 2
Talk/ambience Performer: Mrs. Steele; Performer: Mrs. MacDonald; Performer: MacRae, Flora; Performer: MacRae, Catherine Jun 25, 1951 3
M’eudail mhòr-s’ do chùl clannach (fragment) Performer: Mrs. Steele; Performer: Mrs. MacDonald; Performer: MacRae, Flora; Performer: MacRae, Catherine Jun 25, 1951 4
Chunna mise mo leannan Performer: Mrs. Steele; Performer: Mrs. MacDonald; Performer: MacRae, Flora; Performer: MacRae, Catherine Jun 25, 1951 5
Gura mis' tha fo mhulad / Unidentified waulking song Performer: Mrs. Steele; Performer: Mrs. MacDonald; Performer: MacRae, Flora; Performer: MacRae, Catherine Jun 25, 1951 6
Talk/ambience Performer: Mrs. Steele; Performer: Mrs. MacDonald; Performer: MacRae, Flora; Performer: MacRae, Catherine Jun 25, 1951 7
Tholl e mo chridh gach taobh Performer: Mrs. Steele; Performer: Mrs. MacDonald; Performer: MacRae, Flora; Performer: MacRae, Catherine Jun 25, 1951 8
Talk/ambience Performer: Mrs. Steele; Performer: Mrs. MacDonald; Performer: MacRae, Flora; Performer: MacRae, Catherine Jun 25, 1951 9
’S a ghaoil saoil a faigh mi thu Performer: Mrs. Steele; Performer: Mrs. MacDonald; Performer: MacRae, Flora; Performer: MacRae, Catherine Jun 25, 1951 10
’S tu mo ni’n donn bhòidheach (fragment) Performer: Mrs. Steele; Performer: Mrs. MacDonald; Performer: MacRae, Flora; Performer: MacRae, Catherine Jun 25, 1951 11
’S tu mo ni’n donn bhòidheach Performer: Mrs. Steele; Performer: Mrs. MacDonald; Performer: MacRae, Flora; Performer: MacRae, Catherine Jun 25, 1951 12
S am maistreadh a bh'aig Moire Performer: MacNeil, Sandy; Performer: MacNeil, Mary; Performer: MacLeod, Rachel; Performer: Johnston, Mary Aug 1, 1951 1
O ’s toil ’s is rò thoil liom (I Like, I Very Much Desire) Performer: MacNeil, Mary; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 2
Interview with Mary MacNeil about waulking songs Performer: MacNeil, Mary; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 3
Unidentified waulking song (I) Performer: MacNeil, Sandy; Performer: MacNeil, Mary; Performer: MacLeod, Rachel; Performer: Johnston, Mary Aug 1, 1951 4
Unidentified waulking song (fragment) (I) Performer: MacNeil, Sandy; Performer: MacNeil, Mary; Performer: MacLeod, Rachel; Performer: Johnston, Mary Aug 1, 1951 5
Unidentified waulking song (II) Performer: MacNeil, Sandy; Performer: MacNeil, Mary; Performer: MacLeod, Rachel; Performer: Johnston, Mary Aug 1, 1951 6
Talk/ambience Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 7
Unidentified waulking song (III) (version 1) Performer: MacNeil, Sandy; Performer: MacNeil, Mary; Performer: MacLeod, Rachel; Performer: Johnston, Mary Aug 1, 1951 8
Unidentified waulking song (III) (version 2) Performer: MacNeil, Sandy; Performer: MacNeil, Mary; Performer: MacLeod, Rachel; Performer: Johnston, Mary Aug 1, 1951 9
Unidentified waulking song (III) (version 3) Performer: MacNeil, Sandy; Performer: MacNeil, Mary; Performer: MacLeod, Rachel; Performer: Johnston, Mary Aug 1, 1951 1
Bring Over The Bottle Performer: MacNeil, Sandy; Performer: MacNeil, Mary; Performer: MacLeod, Rachel; Performer: Johnston, Mary Aug 1, 1951 2
Interview with Mary Gillies about Bring Over The Bottle Performer: Lomax, Alan; Performer: Gillies, Mary; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 3
Interview with Mary Gillies about Hó ali ili Performer: Lomax, Alan; Performer: Gillies, Mary; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 4
Unidentified song fragments Performer: Lomax, Alan; Performer: Gillies, Mary; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 5
Unidentified drinking song Performer: MacNeil, Sandy; Performer: MacNeil, Mary; Performer: MacLeod, Rachel; Performer: Johnston, Mary Aug 1, 1951 6
Gu dè ni mi (What Shall I Do?) Performer: MacNeil, Sandy; Performer: MacNeil, Mary; Performer: MacLeod, Rachel; Performer: Johnston, Mary Aug 1, 1951 7
Cha tèid mise, cha tèid mi Performer: MacNeil, Sandy; Performer: MacNeil, Mary; Performer: MacLeod, Rachel; Performer: Johnston, Mary Aug 1, 1951 8
Interview with Mary Gillies and Annie Johnston about Cha dèid mise Performer: Lomax, Alan; Performer: Johnston, Annie; Performer: Gillies, Mary; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 9
Interview with Mary Gillies and Annie Johnston about Barra tweed and the luadh (waulking) Performer: Lomax, Alan; Performer: Johnston, Annie; Performer: Gillies, Mary; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 10
Unidentified waulking song (IV) Performer: Gillies, Mary; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 11
Interview with Mary Gillies and Annie Johnston about the luadh (waulking) Performer: Lomax, Alan; Performer: Johnston, Mary; Performer: Johnston, Annie; Performer: Gillies, Mary Aug 1, 1951 1
Interview with Mary Gillies and Annie Johnston about the mills, mass-produced clothing, and memories of Stornoway girls Performer: Lomax, Alan; Performer: Johnston, Mary; Performer: Johnston, Annie; Performer: Gillies, Mary Aug 1, 1951 2
Bà bà mo leanabh beag (I) Performer: Johnston, Annie; Performer: Gillies, Mary; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 3
Unidentified mouth music (I) Performer: Johnston, Annie; Performer: Gillies, Mary; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 4
Interview with Mary Gillies and Annie Johnston about waulkings, work songs, and taigh céilidhs Performer: Lomax, Alan; Performer: Johnston, Mary; Performer: Johnston, Annie; Performer: Gillies, Mary Aug 1, 1951 5
Interview with Mary Gillies and Annie Johnston about work songs / Gaol a’ chruidh (Dearest Of All The Cattle) Performer: Lomax, Alan; Performer: Johnston, Annie; Performer: Gillies, Mary; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 6
Interview with Mary Gillies and Annie Johnston about milking songs Performer: Lomax, Alan; Performer: Johnston, Annie; Performer: Gillies, Mary; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 7
’Se mo ghaol an t-aghan caisfhionn (My Darling Is The White-Legged Heifer) Performer: Gillies, Mary; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 8
Interview with Mary Gillies about work songs / Bà bà mo leanabh beag (II) Performer: Lomax, Alan; Performer: Johnston, Annie; Performer: Gillies, Mary; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 9
Commentary by Mary Gillies on rocking the cradle Performer: Gillies, Mary; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 10
Có ach Anna mo nighean Performer: Lomax, Alan; Performer: Johnston, Calum; Performer: Gillies, Mary; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 11
Interview with Mary Gillies and Annie Johnston about Có ach Anna mo nighean and counting games Performer: MacLeod, Rachel; Performer: Lomax, Alan; Performer: Johnston, Annie; Performer: Gillies, Mary Aug 1, 1951 12
Interview with Mary Gillies and Annie Johnston about counting games / Impricean beag, ampricean beag Performer: Lomax, Alan; Performer: Johnston, Annie; Performer: Gillies, Mary; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 13
Bird imitations Performer: Lomax, Alan; Performer: Johnston, Annie; Performer: Gillies, Mary; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 14
Unidentified waulking song (V) Performer: MacLeod, Rachel; Performer: Johnston, Annie; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 1
Bird imitations and songs / Mise nighean Aoidh 'ic Eoghain Performer: MacLeod, Rachel; Performer: Johnston, Annie; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 2
’S mi ri dìreadh ‘sò ‘n dùlaich Performer: MacNeil, Sandy; Performer: MacNeil, Mary; Performer: MacLeod, Rachel; Performer: Johnston, Mary Aug 1, 1951 3
Gur tu mo ni’n donn bhòidheach (You Are My Beautiful Brown-Haired Maiden) (I) Performer: MacNeil, Sandy; Performer: MacNeil, Mary; Performer: MacLeod, Rachel; Performer: Johnston, Mary Aug 1, 1951 4
Gur tu mo ni’n donn bhòidheach (You Are My Beautiful Brown-Haired Maiden) (II) Performer: MacNeil, Sandy; Performer: MacNeil, Mary; Performer: MacLeod, Rachel; Performer: Johnston, Mary Aug 1, 1951 1
O có bheir mi liom (O Who Will I Take With Me) Performer: MacNeil, Sandy; Performer: MacNeil, Mary; Performer: MacLeod, Rachel; Performer: Johnston, Mary Aug 1, 1951 2
Story of the Fairy Sweetheart (I) Performer: MacNeil, Sandy; Performer: Johnston, Annie; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 3
Gura mise tha gu dubhach Performer: Johnston, Annie; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 4
Story of the Fairy Sweetheart (II) Performer: Johnston, Annie; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 5
Horò ’ille dhuinn shunndaich (I) Performer: Johnston, Annie; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 6
Horò ’ille dhuinn shunndaich (II) Performer: Johnston, Annie; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 7
Story of Old Man MacNeill Performer: Gillies, Neil; Recordist: Lomax, Alan Jun 26, 1951 1
Song of Old Man MacNeill Performer: Gillies, Neil; Recordist: Lomax, Alan Jun 26, 1951 2
Interview with Neil Gillies about his life as a fisherman Performer: Lomax, Alan; Performer: Gillies, Neil; Performer: Gillies, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 26, 1951 3
’S faill ì faill èileadh hò rò Performer: Gillies, Neil; Recordist: Lomax, Alan Jun 26, 1951 4
Interview with Mary Gillies about her mother's songs and wool work Performer: Lomax, Alan; Performer: Gillies, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 26, 1951 5
Mhurchaidh bhig nan gormshuil greannmhor (Little Murdoch Of Beguiling Eyes) Performer: Gillies, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 26, 1951 6
O ’s fhada bhuainn Anna (Far Away From Us Is Anna) Performer: Gillies, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 26, 1951 7
Bidh an deoch-s’ air làimh mo rùin (This Drink Shall Be To The Hand Of My Love) Performer: Gillies, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 26, 1951 8
’S chunna mise mo leannan (I Saw My Love) Performer: Galbraith, Marion; Recordist: Lomax, Alan Jun 26, 1951 9
O ’s moch an-diugh a rinn mi gluasad (Early Today I Moved Out) Performer: Galbraith, Marion; Recordist: Lomax, Alan Jun 26, 1951 10
Mo rùn Ailean (My Love Allan) Performer: Unidentified woman; Performer: Morrison, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 27, 1951 1
79th's Farewell To Gibraltar Performer: Morrison, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 27, 1951 2
Unidentified mouth music (I) Performer: Morrison, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 27, 1951 3
Cholla mo ghaol Performer: Morrison, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 27, 1951 4
Paddy's Leather Breeches (I) Performer: Morrison, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 27, 1951 5
The Reel Of Tulloch / Mrs. MacLeod Of Raasay Performer: Morrison, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 27, 1951 6
Highland Wedding Performer: Morrison, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 27, 1951 7
Paddy's Leather Breeches (II) Performer: Morrison, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 27, 1951 8
Unidentified mouth music (II) Performer: Morrison, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 27, 1951 9
Introduction to Eilean Mo Chrìdh (Isle Of My Heart) Performer: Carlin, John; Recordist: Lomax, Alan Jun 27, 1951 10
Eilean Mo Chrìdh (Isle Of My Heart) Performer: Carlin, John; Recordist: Lomax, Alan Jun 27, 1951 11
Unidentified spinning song Performer: MacNeil, Sandy; Recordist: Lomax, Alan Jun 26, 1951 12
Hò hoireann ò cò ni mire rium Performer: Morrison, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 27, 1951 13
Talk/ambience Performer: Morrison, Mary; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Jun 27, 1951 14
Unidentified mouth music (VIII) Performer: Morrison, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 27, 1951 15
Unidentified waulking song (fragment) Performer: Morrison, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 27, 1951 16
Unidentified waulking song Performer: Unidentified woman; Performer: Morrison, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 27, 1951 17
Braes Of Lochiel Performer: MacNeil, Mary; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 2
Hi ri hoireann o (album edit) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John; Performer: MacLennan, Neil Jun 21, 1951 1
Braighe Loch Iall (The Braes Of Loch Eil) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John; Performer: MacLennan, Neil Jun 21, 1951 2
Dili o idilum / Thoir a nall Ailean ugam Performer: MacLeod, John; Performer: MacInnes, John; Recordist: Lomax, Alan Jun 21, 1951 4
Till an crodh, laochain (Turn The Cows, Laddie) (III) Performer: Nicholson, Kate; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 5
Thig a chuinneag, thig (Come, Butter, Come) Performer: Johnston, Annie; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 6
Commentary by Mary Gillies on ceilidhs after waulkings Performer: Gillies, Mary; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 14
The Reel Of Tulloch / Mrs. MacLeod Of Raasay (album edit) Performer: Morrison, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 27, 1951 15
Hó ali ili Performer: Johnston, Annie; Performer: Gillies, Mary; Recordist: Lomax, Alan Aug 1, 1951 16