Appears in 170 items.
Title Contributor(s) Date Track
Snishival 6/51 Jun 23, 1951
Iochdar 6/51 Jun 24, 1951
Garrygall 6/51 Jun 26, 1951
Garrygall 8/51 Aug 1, 1951
Daliburgh I 6/51 Jun 20, 1951
Daliburgh II 6/51 Jun 21, 1951
Garrynamonie I 6/51 Jun 22, 1951
Near Loch Bee 6/51 Recordist: Lomax, Alan Jun 25, 1951
Daliburgh III 6/51 Recordist: Lomax, Alan Jun 25, 1951
Garrynamonie II 6/51 Jun 25, 1951
Earsary 6/51 Jun 27, 1951
Crò Chinn Tàile Performer: Unidentified group; Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Recordist: Lomax, Alan Jun 20, 1951 1
Ho ho bhó Leadaidh Bheag Performer: Unidentified group; Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Recordist: Lomax, Alan Jun 20, 1951 2
O Mo Nighean Donn nan Gobhar Performer: Unidentified group; Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Recordist: Lomax, Alan Jun 20, 1951 3
Mi 'm Shuidhe air Tulaich Bhòidhich Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Recordist: Lomax, Alan Jun 20, 1951 4
Interview with Donald Joseph MacKinnon about Mi 'm Shuidhe air Tulaich Bhòidhich Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Jun 20, 1951 5
S moch la-coinni anna a' mhaduinn (Mo nighean dubh) Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Recordist: Lomax, Alan Jun 20, 1951 6
A mhic 'ic Eachainn 'ic Sheumais Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Recordist: Lomax, Alan Jun 20, 1951 7
Theid Mi Dhachaidh Performer: Unidentified group; Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Recordist: Lomax, Alan Jun 20, 1951 8
B 'fhearr liom fhin gum beireadh an te'ile Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 1
Geala bhodaich 's a' Bheinn-Duibh Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 2
Thoir a nall Ailean ugam (Bring Over Alan) Performer: MacLeod, John; Performer: MacInnes, John; Recordist: Lomax, Alan Jun 21, 1951 3
Hi ri hoireann o (fragment) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 4
Hi ri hoireann o Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 5
S tha chuile te dhe m' stocainnean Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 6
S muladach mi 's mi air m' aineoil (Mournful Am I) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 7
Mhairi Laghach (Winsome Mary) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 8
Interview with Neil MacLennan about Mhairi Laghach (Winsome Mary) Performer: MacLennan, Neil; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Jun 21, 1951 9
Tha m' inntinn trom fo luasgan (Leaving Lewis) Performer: MacAulay, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 21, 1951 10
Ho ro nach robh mi air tir Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 11
Fear a' phige, fear a' phige Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 12
Tàladh Chrìosda (Christ Child's Lullaby) (part 1) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 1
Tàladh Chrìosda (Christ Child's Lullaby) (part 2) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 2
Alasdair Òig 'ic 'ic Neacail Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 3
Rinn Mi Mocheirigh gu Èirigh Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 4
Tha na fèidh am Bràigh Ùige (The Deer Are In The Braes Of Uig) Performer: MacLennan, Neil; Recordist: Lomax, Alan Jun 21, 1951 5
Bheir mi ho hu-o ho Performer: MacMillan, Father John; Recordist: Lomax, Alan Jun 21, 1951 6
Mo ni'n donn ho gu Performer: MacMillan, Father John; Recordist: Lomax, Alan Jun 21, 1951 7
Ho dho ra bho 's hi dho ra bho Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 8
An Cul Bachalach Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 9
Oidhche mhath leibh (Goodnight To You) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 10
Talk/ambience Performer: Unidentified woman; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Jun 21, 1951 11
Gur tu mo ni’n donn bhòidheach (You Are My Beautiful, Brown-Haired Maiden) Performer: Garrynamonie Schoolchildren…; Performer: Unidentified children; Recordist: Lomax, Alan Jun 22, 1951 12
Ho mo leannan he mo leannan (I) Performer: Garrynamonie Schoolchildren…; Performer: Unidentified children; Recordist: Lomax, Alan Jun 22, 1951 13
He bhan 's na hiu ri Performer: Garrynamonie Schoolchildren…; Performer: Unidentified children; Recordist: Lomax, Alan Jun 22, 1951 14
Ho mo leannan he mo leannan (II) Performer: Garrynamonie Schoolchildren…; Performer: Unidentified children; Recordist: Lomax, Alan Jun 22, 1951 15
London Bridge Performer: Garrynamonie Schoolchildren…; Performer: Unidentified children; Recordist: Lomax, Alan Jun 22, 1951 16
The Big Ship Sails Through The Illy-Alley-O Performer: Garrynamonie Schoolchildren…; Performer: Unidentified children; Recordist: Lomax, Alan Jun 22, 1951 17
May Lies A-Weepin Performer: Garrynamonie Schoolchildren…; Performer: Unidentified children; Recordist: Lomax, Alan Jun 22, 1951 18
In And Out The Window Performer: Garrynamonie Schoolchildren…; Performer: Unidentified children; Recordist: Lomax, Alan Jun 22, 1951 19