Gaelic, Scottish

Appears in 161 items.
Title Contributor(s) Date Track
Gur Tu Mo Ni’n Donn Bhòidheach (You Are My Beautiful Brown-Haired Maiden) Performer: Kennedy, Norman; Performer: Samways, Josie; Performer: MacLeod, Malcolm Angus Jul 21, 1966 4
Alasdair Mhic Cholla Ghasda Performer: MacColl, Ewan; Recordist: Lomax, Alan Feb 12, 1951 1
Pot-a-hen-a-hero Performer: Henderson, Hamish; Recordist: Lomax, Alan Mar 6, 1951 12
Clach mhin mheallain (Rune Against Hail) Performer: Johnston, Calum; Recordist: Lomax, Alan Jul 13, 1951 1
Ailein Duinn a ni 's a naire (Dark-Haired Alan) Performer: MacNeil, Flora; Recordist: Lomax, Alan Jul 13, 1951 1
O Iain Ghlinn Cuaich (Oh John Of Glencuaich) Performer: Johnston, Calum; Recordist: Lomax, Alan Jul 13, 1951 2
Failte Dhruim Fionn Performer: Johnston, Calum; Recordist: Lomax, Alan Jul 13, 1951 5
Alasdair Mhic Cholla Ghasda Performer: Johnston, Calum; Recordist: Lomax, Alan Jul 13, 1951 6
Oran a' Smeoraich (Song Of The Thrush) Performer: Johnston, Calum; Recordist: Lomax, Alan Jul 13, 1951 1
Oran na h-uiseig, Ig ig igein (Song Of The Lark) (I) Performer: Johnston, Calum; Recordist: Lomax, Alan Jul 13, 1951 2
Fuirich An Diugh Gos Am Maireach (Wait Today Until Tomorrow) (false start) Performer: Johnston, Calum; Recordist: Lomax, Alan Jul 13, 1951 3
Fuirich An Diugh Gos Am Maireach (Wait Today Until Tomorrow) Performer: Johnston, Calum; Recordist: Lomax, Alan Jul 13, 1951 4
Nach Freagair Thu Charaistiona (Will You Not Answer, Caristiona?) Performer: MacNeil, Flora; Recordist: Lomax, Alan Jul 13, 1951 6
S Tus' A' Chuibeheal Performer: Johnston, Calum; Recordist: Lomax, Alan Jul 13, 1951 8
Nach Freagair Thu Charaistiona (Will You Not Answer, Caristiona?) Performer: MacNeil, Flora; Recordist: Lomax, Alan Jul 13, 1951 10
Phiuthrag 'S A Phiuthar (Little Sister) Performer: MacNeil, Flora; Recordist: Lomax, Alan Jul 13, 1951 11
Mhic Iarla Nam Bratach Bana Performer: MacNeil, Flora; Performer: Johnston, Calum; Recordist: Lomax, Alan Jul 13, 1951 13
A Bhradag Dhubh (I) Performer: MacNeil, Flora; Recordist: Lomax, Alan Jul 13, 1951 14
A Bhradag Dhubh (II) Performer: Johnston, Calum; Recordist: Lomax, Alan Jul 13, 1951 15
A ro 's gun dheoghail na laoigh (Ah-Ho-Row, The Calves Have Sucked) Performer: MacKellaig, Catherine; Recordist: Lomax, Alan Jun 17, 1951 9
Ruidhleadh Cailleach Eachainn Mhòir Performer: MacKellaig, Catherine; Recordist: Lomax, Alan Jun 17, 1951 16
Gur e mise he mandu Performer: MacKellaig, Catherine; Recordist: Lomax, Alan Jun 17, 1951 17
Thanaig a' righ air tir am Muideart (The King Has Landed At Moidart) (with interview) Performer: MacKellaig, Catherine; Performer: MacCaig, Norman; Performer: Lomax, Alan Jun 17, 1951 18
Cha dig Mor mo bhean dhachaidh Performer: MacKellaig, Catherine; Recordist: Lomax, Alan Jun 17, 1951 21
A fhleasgaich ur leanainn thu Performer: MacDonald, Catherine; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 1
Iomairibh Eutrom hò hò (Row Lightly) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 2
S hi ri hill o hug horunn o, Air maduinn dhomh 's mi straidearachd (false start) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 3
S hi ri hill o hug horunn o, Air maduinn dhomh 's mi straidearachd Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 4
Gur e Mise Tha fo Mhulad 's Mi air Uileann a' Chàrnain Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 5
A Spaidearachd Bharrach (false start) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 6
A Spaidearachd Bharrach Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 7
Faill ill o ro faill ill o Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 11
Cairistiona Performer: Sleat Junior Choir; Performer: Unidentified children; Recordist: Lomax, Alan Jun 1, 1951 1
Si morag a rinn a' bhanais Performer: Sleat Junior Choir; Performer: Unidentified children; Recordist: Lomax, Alan Jun 1, 1951 2
Moladh Na Lanndaidh Performer: Dunvegan Secondary…; Performer: Unidentified children; Recordist: Lomax, Alan Jun 1, 1951 3
Crò Chinn Tàile Performer: Unidentified group; Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Recordist: Lomax, Alan Jun 20, 1951 1
Ho ho bhó Leadaidh Bheag Performer: Unidentified group; Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Recordist: Lomax, Alan Jun 20, 1951 2
O Mo Nighean Donn nan Gobhar Performer: Unidentified group; Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Recordist: Lomax, Alan Jun 20, 1951 3
Mi 'm Shuidhe air Tulaich Bhòidhich Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Recordist: Lomax, Alan Jun 20, 1951 4
A mhic 'ic Eachainn 'ic Sheumais Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Recordist: Lomax, Alan Jun 20, 1951 7
Theid Mi Dhachaidh Performer: Unidentified group; Performer: MacKinnon, Donald Joseph; Recordist: Lomax, Alan Jun 20, 1951 8
B 'fhearr liom fhin gum beireadh an te'ile Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 1
Geala bhodaich 's a' Bheinn-Duibh Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 2
Thoir a nall Ailean ugam (Bring Over Alan) Performer: MacLeod, John; Performer: MacInnes, John; Recordist: Lomax, Alan Jun 21, 1951 3
Hi ri hoireann o (fragment) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 4
Hi ri hoireann o Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 5
S tha chuile te dhe m' stocainnean Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 6
S muladach mi 's mi air m' aineoil (Mournful Am I) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 7
Mhairi Laghach (Winsome Mary) Performer: Nicholson, Kate; Performer: MacPhee, Ronald; Performer: MacLeod, John Jun 21, 1951 8
Tha m' inntinn trom fo luasgan (Leaving Lewis) Performer: MacAulay, Mary; Recordist: Lomax, Alan Jun 21, 1951 10