Appears in 52 items.
Title Contributor(s) Date Track
Onich 6/51 1951-06-17 to 1951-06-19
Uig 6/51 1951-06-18
Inverness 7/51 1951-07-23
A ro 's gun dheoghail na laoigh (Ah-Ho-Row, The Calves Have Sucked) Performer: MacKellaig, Catherine 1951-06-17 to 1951-06-19 9
Interview with Catherine MacKellaig about A ro 's gun dheoghail na laoigh (Ah-Ho-Row, The Calves Have Sucked) Performer: Lomax, Alan; Performer: MacKellaig, Catherine 1951-06-17 to 1951-06-19 10
Interview with Catherine MacKellaig about her mother's family and Duncan Ban Performer: Lomax, Alan; Performer: MacKellaig, Catherine 1951-06-17 to 1951-06-19 11
The Cake Song Performer: MacKellaig, Catherine 1951-06-17 to 1951-06-19 12
Interview with Catherine MacKellaig about The Cake Song Performer: Lomax, Alan; Performer: MacKellaig, Catherine 1951-06-17 to 1951-06-19 13
Siod an coileach air a' sparr (The Cockerel Went To Roost) Performer: MacKellaig, Catherine 1951-06-17 to 1951-06-19 14
Interview with Catherine MacKellaig about Siod an coileach air a' sparr (The Cock Went To Roost) Performer: Lomax, Alan; Performer: MacKellaig, Catherine 1951-06-17 to 1951-06-19 15
Ruidhleadh Cailleach Eachainn Mhòir Performer: MacKellaig, Catherine 1951-06-17 to 1951-06-19 16
Gur e mise he mandu Performer: MacKellaig, Catherine 1951-06-17 to 1951-06-19 17
Thanaig a' righ air tir am Muideart (The King Has Landed At Moidart) (with interview) Performer: Lomax, Alan; Performer: MacCaig, Norman; Performer: MacKellaig, Catherine 1951-06-17 to 1951-06-19 18
Interview with Catherine MacKellaig about Gaelic Performer: Lomax, Alan; Performer: MacCaig, Norman; Performer: MacKellaig, Catherine 1951-06-17 to 1951-06-19 19
Nighean ad thall hu go (The Jealous Woman) Performer: MacKellaig, Catherine 1951-06-17 to 1951-06-19 20
Cha dig Mor mo bhean dhachaidh Performer: MacKellaig, Catherine 1951-06-17 to 1951-06-19 21
A fhleasgaich ur leanainn thu Performer: MacDonald, Catherine 1951-06-18 1
Iomairibh Eutrom hò hò (Row Lightly) Performer: MacDonald, Dr. Allan 1951-06-18 2
S hi ri hill o hug horunn o, Air maduinn dhomh 's mi straidearachd (false start) Performer: MacDonald, Dr. Allan 1951-06-18 3
S hi ri hill o hug horunn o, Air maduinn dhomh 's mi straidearachd Performer: MacDonald, Dr. Allan 1951-06-18 4
Gur e Mise Tha fo Mhulad 's Mi air Uileann a' Chàrnain Performer: MacDonald, Dr. Allan 1951-06-18 5
A Spaidearachd Bharrach (false start) Performer: MacDonald, Dr. Allan 1951-06-18 6
A Spaidearachd Bharrach Performer: MacDonald, Dr. Allan 1951-06-18 7
Psalm #103 (fragment) Performer: MacDonald, Dr. Allan 1951-06-18 8
Psalm #103 Performer: MacDonald, Dr. Allan 1951-06-18 9
Psalm #23 Performer: MacDonald, Dr. Allan 1951-06-18 10
Faill ill o ro faill ill o Performer: MacDonald, Dr. Allan 1951-06-18 11
Interview with Dr. Allan MacDonald about his family and his singing Performer: Lomax, Alan; Performer: MacDonald, Dr. Allan 1951-06-18 12
A fhleasgaich ur leanainn thu (speed-corrected version) Performer: MacDonald, Catherine 1951-06-18 1
S iomairibh eutrom ho ro (Row Lightly) (speed-corrected version) (I) Performer: MacDonald, Dr. Allan 1951-06-18 2
S hi ri hill o hug horunn o, Air maduinn dhomh 's mi straidearachd (false start) (speed-corrected version) Performer: MacDonald, Dr. Allan 1951-06-18 3
S hi ri hill o hug horunn o, Air maduinn dhomh 's mi straidearachd (speed-corrected version) (I) Performer: MacDonald, Dr. Allan 1951-06-18 4
Gur e Mise Tha fo Mhulad 's Mi air Uileann a' Chàrnain (speed-corrected version) (I) Performer: MacDonald, Dr. Allan 1951-06-18 5
A Spaidearachd Bharrach (false start) (speed-corrected version) Performer: MacDonald, Dr. Allan 1951-06-18 6
A Spaidearachd Bharrach (speed-corrected version) 1951-06-18 7
Psalm #103 (fragment) (speed-corrected version) Performer: MacDonald, Dr. Allan 1951-06-18 8
Psalm #103 (speed-corrected version) Performer: MacDonald, Dr. Allan 1951-06-18 1
Psalm #23 (speed-corrected version) Performer: MacDonald, Dr. Allan 1951-06-18 2
Faill ill o ro faill ill o (speed-corrected version) Performer: MacDonald, Dr. Allan 1951-06-18 3
Interview with Dr. Allan MacDonald about his family and his singing (speed-corrected version) Performer: MacDonald, Dr. Allan 1951-06-18 4
Charles Graham Performer: MacDonald, Pipe Major John 1951-07-23 1
Misty Moor Performer: MacDonald, Pipe Major John 1951-07-23 2
Merry Wife Performer: MacDonald, Pipe Major John 1951-07-23 3
Kiss Of The King's Hand (I) Performer: MacDonald, Pipe Major John 1951-07-23 4
Kiss Of The King's Hand (II) Performer: MacDonald, Pipe Major John 1951-07-23 5
Pipe medley of eight marches Performer: MacDonald, Pipe Major John 1951-07-23 1
Pipe medley of ten strathspeys Performer: MacDonald, Pipe Major John 1951-07-23 2
Pipe medley of ten reels Performer: MacDonald, Pipe Major John 1951-07-23 3
Pipe medley of three jigs Performer: MacDonald, Pipe Major John 1951-07-23 4
S hi ri hill o hug horunn o, Air maduinn dhomh 's mi straidearachd (speed-corrected version) (II) Performer: MacDonald, Dr. Allan 1951-06-18 1
Gur e Mise Tha fo Mhulad 's Mi air Uileann a' Chàrnain (speed-corrected version) (II) Performer: MacDonald, Dr. Allan 1951-06-18 2
Iomairibh Eutrom hò hò (Row Lightly) (speed-corrected version) (II) Performer: MacDonald, Dr. Allan 1951-06-18 7